Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
som patient indsamler og behandler Familielægerne Espergærde som
dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet
til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Familielægerne Espergærde behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.
Typer af oplysninger
Familielægerne Espergærde indsamler og behandler følgende typer af
personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn,
familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og
uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests,
røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk
oprindelse samt religiøse forhold.
Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
Udarbejdelse af lægeerklæringer
Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
Afregningsformål
Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning,
herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden
relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
Dokumentationspligt
Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre
uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller
distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb
(denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og
elektroniske kommunikationssystemer
Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du
personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse
personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os
personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor,
herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller
behandle dig.
Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi
personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse
eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de
modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse,
diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger
blive videregivet og delt med følgende modtagere:
Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser),
Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin,
vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole,
sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at
der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for
patientbehandling videregives oplysninger til de regionale
afregningskontorer.
Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.
Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og
videregives almindelige personoplysninger i medfør af
databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme
personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af
databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
Herudover er
vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den
almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6,
bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler
(journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens
kap. 9.
Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling
fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter
reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.

Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via
IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse
om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter
reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning
af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også
videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med
dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel
6(1)(a) og 9(2)(a).
Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.
Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine
personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde
samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke
behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en
videregivelse baseret på samtykke.
Brug af databehandlere
Dine
personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som
opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere
er p.t.
Compu Group Medical (XMO, herunder MultiMED (henvisninger, m.m.)
DMDD (Dansk Medicinsk datadistribution), Webreq og Webpatient
(bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på
spørgeskemaer)
Sundhedsdatastyrelsen (FMK, DDV)
Offentlige myndigheder, speciallæger m.m.
STPS (Styrelsen for patientsikkerhed)
DAK-E/KiAP
Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at
varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til
journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum
10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde
hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere
tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor
oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt
afsluttet.
Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger –
visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger,
retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet
oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til
dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af
personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel
beslutningstagning (”profilering”).
I forhold til sletning er denne
rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14
bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene
rettelse, tilføjelse.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger
eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte
os på tlf. 48 48 02 60.
Adresseoplysninger på klinikken:
Familielægerne Espergærde
Hejreskovvej 6, 3490 Kvistgård
Danmark
Dato: 25.05.18